රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

එ.එ. සමරසිංහ ඔප්ටොමෙට්රිස්ට් (පුද්ගලික) සමාගම

විස්තර සදහා අමතන්න : ජයලත් සමරසිංහ මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 777 316 900

 

 

 

ඇස් කන්ණාඩි, අව් කන්ණාඩි හා ස්පර්ශක කාචයන් සදහා 20% වට්ටමක් ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.