රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ඩර්ඩන්ස් පුද්ගලික රෝහල

විස්තර සදහා අමතන්න : රසික තිලකරත්න මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 773 295 850

 

 

බාහිර රෝගී අංශයෙන් රසායනාගාර පරීක්ෂණ සදහා 15% ක වට්ටම් ලබාදීම.

බාහිර රෝගී ගාස්තු (Women’s Wellness packages, full body checkups, CT , X-Ray , MRI , US Scan, TMT, ECHO, ECG, Audiology test, Physiotherapy Procedure)සදහා 10% වට්ටමක් ලබා දීම.

6th Lane Wing room හිදී ප්‍රථිකාර සදහා (Grand Deluxe) 10% ක වට්ටමක් සහ (Super Delue, Deluxe Room) සදහා 5% ක ව‍ට්ටම් ලබා දීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.