රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

නයින්වේල්ස් පුද්ගලික රෝහල

විස්තර සදහා අමතන්න : වෛද්‍ය සී.ජේ ගුනසේකර මහත්මිය

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 114 520 999 / +94 718 071 219

 

 

රෝහල් ගාස්තු සදහා 7.5%ක වට්ටමක් ලබාදීම. (කාමර ගාස්තුව රු 11,500ක හෝ ඊට අඩු ඒ්වා සඳහා  පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ)

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.