රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

නවලෝක පුද්ගලික රෝහල

විස්තර සදහා අමතන්න : ද කැලුම් සෙනවිරත්න මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 304 444 / +94 778 526 707

 

 

බාහිර රෝගී ගාස්තු ( CT Angiogram)සදහා 5% ක වට්ටමක් සහ (Mammogram , Lasik Surgeries, Dental Services) සදහා 10% ක ව‍ට්ටම් ලබා දීම.

නේවාසික රෝගීන් සදහා (Laboratory, Heat Surgeries , PTCA, General Surgeries) සදහා 5% ක වට්ටමක් සහ(Room Rates ,Mammogram, Lasik Surgeries ,Dental Services) සදහා 10% ක වට්ටමක් ලබා දීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.