රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

පන්නිපිටිය නර්සිං හෝම් පෞද්ගලික ආයතනය

විස්තර සදහා අමතන්න : රොෂාන් ගංගොඩගෙදර මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 722 306 085

 

 

රොහල් ගාස්තු සඳහා 10%ක වට්ටමක් ලබාදීම

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.