රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

බෝවත්ත බෙහෙත් ශාලාව (පුද්ගලික) සමාගම

විස්තර සදහා අමතන්න : වෛද්‍ය කෝසල බෝවත්ත මහතා (කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂක)

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 777 801 654

 

 

 

සියලුම මිලදී ගැනීම් සදහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

ගාස්තුවකින් තොර වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.