රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

යුනියන් රෝහල

විස්තර සදහා අමතන්න : යමුනා ‍මෙනවිය

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 775 002 892 / +94 112 762 828

 

 

රාසයනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා 25% වට්ටමක් ලබාදීම

භාහිර රෝගී අංශයේ වෛද්‍යවරයාගේ ගාස්තුවෙන් 40%ක වට්ටමක් ලබාදීම

වෛද්‍යවරයෙකු චැනල් කිරීමේදී අයකරන ‍රෝහල් ගාස්තුවට 30%ක වට්ටමක් ලබාදීම

ෆාමසි බෙහෙත් සඳහා 3%ක වට්ටමක් ලබාදීම

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.