රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ලේක්සයිඩ් ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් හොස්පිටල්

විස්තර සදහා අමතන්න : පී.එ් පර්සි මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 812 234 605

 

 

 

ෆාමසි සහ වෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු කිරීම සහ චැනල් පහසුකම් බිල්පත් හැර අනෙකුත් බිල්පත් සදහා 10%  වට්ටමක් ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.