රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

සමූපකාර සෙන්ට්‍රල් පුද්ගලික රෝහල (කොළඔ ශාඛාව)

විස්තර සදහා අමතන්න : පෙරේරා මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 572 255 / +94 757 197 191 / +94 112 572 299 / +94 112 534 603

 

 

තෝරාගත් සේවාවන් සඳහා (බාහිර රෝගී ගාස්තු, කාමර ගාස්තු,වෛද්‍ය නිළධාරී ගාස්තු, සේවා ගාස්තු, ඇතුලත්වීමේ ගාස්තු හා රසායනාගාර පරීක්ෂණ) සඳහා 5%ක වට්ටමක් ලබාදීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.