රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

හේමාස් රෝහල

විස්තර සදහා අමතන්න : ශිරාන් ප්‍රනාන්දු මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 444 888

 

 

නේවාසික රෝගීන් සඳහා රෝහල් ගාස්තු වලින් 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

විකිරණවේදී ගාස්තු සඳහා 10% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

පර්යේෂණාගාර ගාස්තු සඳහා 20% ක වට්ටමක් ලබාදීම.

හදිසි අනතුරු ඒකක,ගිලන් රථ, භෞතචිකිත්සක සහ බාහිර රෝගී ගාස්තු සඳහා 10%ක වට්ටම් ලබා දීම.

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.