රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ජාතික ගමනාගමන කොමිසම

විස්තර සදහා අමතන්න : ඩබි.පී.ඩී.වී.එමි වීරසිංහ මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 587 379

 

 

පිට‍කොටුවේ පිහිටා ඇති අන්තර් පළාත් බස් රථ අංගනයේදී පෝලිම් වල ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම.

 

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ජාතික ගමනාගමන කොමිසම අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම (විශාල කොට බැලීමට ඡායාරූපය මත ක්ලික් කරන්න)

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.