රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්ථමේන්තුව

විස්තර සදහා අමතන්න : ජී.ඩබි සිසිර කුමාර මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 320 109 / +94 112 432 128

 

 

ලංකාවේ සියලුම දුම්රිය ස්ථානයන්හීදි පෝලිම් වල ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම.

ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා ආසන කිහිපයක් වෙන්කර තැබීම.

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩිපත් ලාභී ආබාධිත රණවිරුවන්ගෙන් සාමාන්‍ය දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තුවෙන් අඩක් පමණක් අයකිරීම.(ආසන වෙන් කිරිමේදී මෙම පහසුකම නොලැබේ)

 

 

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.