රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

විරුසර කාඩිපත් ප්‍රදානය දෙවන අදියර

විරුසර කාඩිපත් ප්‍රධානය දෙවන අදියර යටතේ 1983 වර්ෂයේ සිට 2009 වර්ෂය දක්වා යුධමය කාලසීමාව තුළ ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට බැදී වසර 20 ක් සහ වසර 22 ක සේවා කාලයක් සපුරා විශ්‍රාම ගොස් සිටින රණවිරුවන් වෙත හා සේවයේ යෙදි සිටින රණවිරුවන් වෙතද කෘතගුණ දැක්වීම පිනිස පිරිණැමීමට කටයුතු කරන ලදි.

දෙවන අදියර යටතේ බෙදාදුන් කාඩිපත් පිළිබද විස්තරය.

හමුදාවන් කාඩිපත් සංඛ්‍යාව
ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව 200
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව 150
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව 150
ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය 46
සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය 100
එකතුව 646

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.