රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

“විරුසර වරප්‍රසාද” කාඩ්පත් බෙදාදීමේ වැඩසටහන තව දුරටත් පුළුල් කිරීම වෙනුවෙන් නව ආයතන 04 ක් රණවිරුසේවා අධිකාරිය සමග අත්වැල් බැදගනී.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ගේ සංකල්පයකට අනුව රණවිරුසේවා අධිකාරිය හා ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන එක්ව ආබාධිත රණවිරුවන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල යැපෙන්නන් හට ප්‍රතිලාභ තව තවත් ලබාදීමට කඩිනමින් කටයුතු කොට ඇත. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම එම භාහිර ආයතන වෙත රණවිරු සේවා අධිකා‍රියේ විශේෂ කෘතඥතාවය නොමදව හිමි‍වනු ඇත.

ඒ අනුව මෙම ප්‍රතිලාභ තව තවත් ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් රණවිරුසේවා අධිකාරිය සමග අත්වැල් බැදගත් ආයතන අතරට පහත සදහන් නව ආයතනද අලුතින් එක්වී ඇත.

 

 

තවද එටිසලාට් ආයතනය මගින් ලබා දී ඇති වරප්ප්‍රසාද වලට අමතරව පහත සදහන් නව වරප්ප්‍රසාදයක් ලබා දීමටද කටයුතු කර ඇත.

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.