රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමි රණවිරුවන් සඳහා ගමනාගමන මණ්ඩලය මගින් පහසුකම් සැලසීම

රණවිරු සේවා අධිකාරිය මගින් නිකුත් කර ඇති විරුසර කාඩ්පත් ලාභීන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම යටතේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස්රථ තුලින් ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගන්නා එම කාඩ්පත් ලාභීන් සඳහා පහත පහසුකම් සැලසීමට ශ්‍රී ලංගමය එකඟවී ඇත. ඒ අනුව,• ශ්‍රී ලංගම බස්රථ වල ගමන් ගැනීමේදී එම රණවිරු විරුසර කාඩ්පත් ලාභීන් සඳහා බස් රථයේ අසුනක් ලබා දීම


• ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පලවලදී බස්රථ තුලට ගොඩවීමේදී මෙම කාඩ්පත් ලාභීන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම

 

 

මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංගම බස්රථ සේවක මහතුන් දැනුවත් කිරීම ද, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංගම බස් ගාල්හි සේවය කරනු ලබන ස්ථාන පාලකවරුන් දැනුවත් කිරීම ද සිදු කරනු ලැබේ.

 

තවද මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇති, රණවිරු සේවා අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති මෙයට අදාල ස්ටීකරය ශ්‍රී ලංගම මගින් පාලනය වන ප්‍රධාන බස් ගාල්හි සුදුසු පරිදි ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබේ.

 

blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.