රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

උසස් අධ්‍යාපන හදාරනු ලබන රණවිරු දුවාදරුවන් 22 දෙනෙකු හට රු 50000ක මුල්‍යමය ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමි උසස් අධ්‍යාපන හදාරනු ලබන රණවිරු දුවාදරුවන්ගේ අධ්‍යපන කටයුතු ඉහල නැංවීම උදෙසා ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම සහ ගෝලීය මානුෂික පදනම වෙතින් රු 50000 ක මුල්‍යමය ශිෂ්‍යත්ව 22 ක් පිරිනමා ඇත.

    


ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම මගින් ශිෂ්‍යත්ව හිම්වු දූ දරුවන්


දරුවාගේ නම :කේ පී එස් පුන්සරා ගීතමාලා
විශ්වවිද්‍යාලය :කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :වෛද්‍ය පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/2ජී01380 ලාන්ස් කෝප්‍රල් කුසුම්පාල (මියගිය)
දරුවාගේ නම :එමි කේ ටී සෞභාග්‍යා ප්‍රනාන්දු
විශ්වවිද්‍යාලය :පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :වෛද්‍ය පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :32142 පොලිස් කොස්තාපල් සෞම්‍යසිරි ප්‍රනාන්දු (මියගිය)
දරුවාගේ නම :එන් එමි දිනේෂ් හංස කුමාර
විශ්වවිද්‍යාලය :වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :ඉංජිනේරු පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/456724 කෝප්‍රල් එන් එමි පොඩිමහත්තයා (මියගිය)

දරුවාගේ නම :එච් එම් ඩී කේ කුමාරි හේරත්
විශ්වවිද්‍යාලය :වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :කළමණාකරණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/4එන්00171 ලා/කෝ පී ආර් මුනසිංහ (මියගිය)
දරුවාගේ නම :ටී එම් එස් එල් බණ්ඩාර
විශ්වවිද්‍යාලය :වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :කළමණාකරණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :25011 පොලිස් සැරයන් බණ්ඩාර (මියගිය)
දරුවාගේ නම :ඩී ඒ කේ කේ දසනායක
විශ්වවිද්‍යාලය :කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :කළමණාකරණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :එක්ස්එස් 5521 පාලක ප්‍රධාන සුලු නිලධාරී ඩී ඒ පී දසනායක (මියගිය)

දරුවාගේ නම :ඒ නිමාලි මේනුකා ප්‍රනාන්දු
විශ්වවිද්‍යාලය :වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :කෘෂිකර්ම පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/98095 මාණ්ඩලික සැරයන් ඒ එම් ප්‍රනාන්දු (මියගිය)
දරුවාගේ නම :ඩබ් ජී කේ ප්‍රභාෂ්වර ගමගේ
විශ්වවිද්‍යාලය :ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :ජෛව විද්‍යා තාක්ෂණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/98993 සැරයන් ඩබ් ජී එස් ඒ ධර්මසිරි (මියගිය)
දරුවාගේ නම :එස් එස් කුමාර අලුත්ගෙදර
විශ්වවිද්‍යාලය :යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :ජෛව විද්‍යා තාක්ෂණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/300854 සැරයන් එස් බී කේ අලුත්ගෙදර (මියගිය)

දරුවාගේ නම :එම් එල් එල් ඉෂාර ජයසුන්දර
විශ්වවිද්‍යාලය :මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :තාක්ෂණික ආයතන පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/43377 වර්ණ සැරයන් එම් එල් ජයසුන්දර (මියගිය)
දරුවාගේ නම :එන් එම් එස් ප්‍රසාද් ජයතිස්ස
විශ්වවිද්‍යාලය :කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :භෞත චිකිත්සක පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/34121 කොප්‍රල් එම් ජයතිස්ස(මියගිය)
දරුවාගේ නම :එල් එම් කේ අනුරාධ රංජිත්
විශ්වවිද්‍යාලය :පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :වෛද්‍ය පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :වීඒ 3234 සාමාන්‍ය නැවි එල් එම් රංජිත් (ආබාධිත)

දරුවාගේ නම :ආර් ඉසුරු ලක්ෂාන් රන්දෙණිය
විශ්වවිද්‍යාලය :මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :ඉංජිනේරු පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :9853 නායක ගුවන් භට ආර් චන්ද්‍රසිරි (ආබාධිත)
දරුවාගේ නම :කේ ඒ ඩී එම් අයෝධ්‍යා නානයක්කාර
විශ්වවිද්‍යාලය :ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :කළමණාකරණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :22648 පොලිස් කොස්තාපල් නානයක්කාර (ආබාධිත)
දරුවාගේ නම :ජේ කේ එම් සාවින්ද්‍යා ජයවික්‍රම
විශ්වවිද්‍යාලය :කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :රංගන පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/77172 ලාන්ස් කොප්‍රල් ජේ කේ කරුණාරත්න(ආබාධිත)

දරුවාගේ නම :කේ එච් ලිත්මා රුවන්ගි
විශ්වවිද්‍යාලය :යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :කෘෂිකර්ම පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/42656 බළලත් නිලධාරී II කේ එච් ජී එම් කුමාරසිරි (ආබාධිත)
දරුවාගේ නම :එච් පී ඩබ් සරින්දු සදමාල්
විශ්වවිද්‍යාලය :රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යා පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :9822 සැරයන් එච් ඩබ් සී උදය කුමාර(ආබාධිත)
දරුවාගේ නම :පී ඒ එමි තක්ෂිලා සෙව්වන්දි
විශ්වවිද්‍යාලය :කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :ජෛව විද්‍යා තාක්ෂණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/452654 බළලත් නිලධාරී II පී ඒ අමරසූරිය (ආබාධිත)

දරුවාගේ නම :ටී ශෂිකා කුමාරි තල්වත්ත
විශ්වවිද්‍යාලය :යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :ජෛව විද්‍යා තාක්ෂණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/2ඩී01543 ලාන්ස් කොප්‍රල් එස් තල්වත්ත (ආබාධිත)
දරුවාගේ නම :ටී ඩී ගුණසේකර
විශ්වවිද්‍යාලය :ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :භෞතික විද්‍යා පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සී 21729 සිආබ කේ බී ගුණසේකර (ආබාධිත)
දරුවාගේ නම :ආර් ඒ සචිනි පවිත්‍රා
විශ්වවිද්‍යාලය :කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :කළමණාකරණ පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :සෙ/1කියු01277 මාණ්ඩලික සැරයන් ආර් ඒ එස් ප්‍රේමතිලක(සේවයේ නියුතු)

 

ගෝලීය මානුෂික පදනම මගින් ශිෂ්‍යත්ව හිම්වු දරුවා

 

                                                           
 
දරුවාගේ නම :එම් එස් ආර් විජේනායක
විශ්වවිද්‍යාලය :කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය
පීඨය :ඉංජිනේරු පීඨය
රණවිරුවාගේ නම :නි/61248 මේජර් එම් එස් ඩී විජේනායක (මියගිය)


back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.