රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

හිසට සෙවනක් නොමැති රණවිරුවන් වෙත නිවාස ඉදිකර ගැනිම සදහා ඉඩම් ලබා දිම.

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමි රණවිරුවන් සදහා පහසුකම් සැලසිම යටතේ ගුරුගේ දේපල වෙලදාම් ආයතනය වෙතින් හිසට සෙවනක් නොමැති රණවිරුවන් 6 දෙනෙකු වෙත නිවාස ඉදිකර ගැනිම සදහා ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයෙන් නොමිලේ ඉඩම් ලබා දෙන ලදි.

ඉඩම් හිමි වූ රණවිරුවන්012088 නාවික ගුවන් භට පී පී හෙට්ටිආරච්චි(ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ආබාධිත)
සෙ/318335 සාමාන්‍ය සෙබල ඩීඒ පාලිත (ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව ආබාධිත)
ජීඑස් 28586 ඔීඩබ්ජීඑල්ආර් පෙරේරා (ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය මියගිය)

සෙ/369520 සාමාන්‍ය සෙබල එච් එම් පී කුමාර (ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව ආබාධිත)
ඊඊ 16124 සුළු නිලධාරී ජීඩබ්යූ කරුණාරත්න (ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ආබාධිත)
පීඑස්ඔි 1007 සිවිල් ආරක්ෂක භට කේඒ ආර් ද අල්විස් (සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මියගිය)
 

 

 

 

 

 

back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.