රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් ලාභීන් සදහා සිංගර් ආයතනය මගින් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කෙරේ.

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමි රණවිරුවන් සදහා පහසුකම් සැලසිම යටතේ සිංගර් ආයතනය මගින් රු 15000.00 වටිනා මැහුම් පාඨමාලාව සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කරන ලදී.


දැනට පාඨමාලාව හදාරන අයවලුන්ගේ නාම ලේඛනය


අනු අංකය රෙජි: අංකය නිළය රණවිරුවාගේ නම පාඨමාලාව හදාරන අයගේ නම
1 සෙ/9කියු01934  මා/සැරයන් එස් මිගානන්දන්   එමි චනද්‍රකලා
2 35978 පො:සැ: ආර්අයි ප‍්‍රසන්න පි හේමලතා
3 සෙ/1කියු02896 ලාකෝ  එස්  මහේෂ්වරම් මහේස්වරි හේමගතා
4 සෙ/1කියු02895  ලාකෝ එස් රවින්දරා කුමාර  ආර් නවරංජනි
5 සෙ/29කි‍යු00158 සාසෙ  ඒජේ ප‍්‍රදා  ජේ ප‍්‍රසාන්තිනි
6 10104 ආර්පිසි කේ කන්නරාසම් කේ නිත්‍යකලා
7 සෙ/307506   ලාකෝ ඒජේඑස් ආරියප්පේරුම  එස්එමි රේණුකා මල්කාන්ති
8 සෙ/462197  ලාකෝ  කේටිජේ උදය කුමාර  කේපිසි කුමාරි
9 සෙ/11618 ලාකෝ  කේඒ ජයලත්   ආර්ඒ ප්‍රියංගනි රේණුකා
10 සෙ/405856 ලාකෝ කේඩී ධර්මවර්ධන      ඊපීසිපී ජයසිංහ
11 සෙ/00615 මා/සැරයන් එස් ජයන්තිකාර ඩබිලිවි නිර්මලා ප්‍රියංකා කුමාරි
12 සෙ/5ඊ01512  ලාකෝ  ඩබිඑල් සරත් නන්දසිරි    එල්ඒ   පියසිලි ධම්මිකා
13 සෙ/34138 සැරයන් එචිටීජේ පුෂ්ප කුමාර      වයිඒඑස් ආරියරත්න
14 සෙ/510051 සැරයන් එමිආර් මදුරප්පේරුම    එමිඑල්ආර්එල් බංඩාර
15 සෙ/358621  ලාකෝ  ඒකේ බංඩාර             පි විනීතා කුමාරි
16 සෙ/2ඊ01594 ලාකෝ  කේඒජේ දිසානායක          කේපී ප‍්‍රියංකා රංජනි
17 සෙ/426571   ලාකෝ  කේඑල් මදුරංග             කේඑල් මනෝජනි ජයසිංහ
18 සෙ/311874 ලාකෝ පීවී සිසිර කුමාර         පීඅයි මාලනි
19 සෙ/551337 ලාකෝ ඩබ්ඩබ් ජයරත්න            එන්ඒපි චිත‍්‍රා කුමාරි ජයරත්න
20 සෙ/411993 සැරයන් එචිඩි ධම්මික              කේබිවී විජිතා මල්කාන්ති
21 38135 පො:කො:  ඒකේ සමන් රංජිත්        ඒ චමිලා ප‍්‍රියදර්ශනී
22 සෙ/312885 ව/සැරයන් කේඒසිඑස් කුමාර             එල්එන් ඉන්දිකා රසාදරි
23 සෙ/407503 ව/සැරයන් එන්ටිඑමිඑස් පියරත්න        එන්ටිඑමිඑස් පියරත්න
24 සෙ/453474 ලාකෝ  ඒඑමිආර් පුෂ්ප කුමාර        ඩබිජේ ජිවන්ති විජේලත්
25 සෙ/33667 ලාකෝ  පිආර්යූ ජයතිස්ස           එචිඑමිපිකේ කුමාරි
26 සෙ/1පි02762  ලාකෝ කේපි විමලනාත්           එමිඩි ශියානි දයා ගුණතිලක
27 ඞී 5521 බ:නැ:  ඩබිවිපි වික‍්‍රමආරච්චි        පීඩී පද්මිණි මල්කාන්ත
28 සෙ/ඒ00507  ලාකෝ  කේඑල්යු දයාරත්න            කේඩි ශියානී චන්ද්‍රලතා
29 සෙ/354306  කෝප‍්‍රල්  ටිපිඑන්එස් ගුණසේකර          කේපිඑමි ඉලේෂිකා පෙරේරා
30 EE 9896 බ:නැ  එමිඒපි පෙරේරා             එස්ටි සන්ධ්‍යා සෙනරත්
31 සෙ/33314   ලාකෝ කේ වික‍්‍රම    ඩිඑන් චන්ද්‍රිකා
32 සෙ/32659 සාසෙ එස්ඒඅයිජේ  පෙරේරා      නීතා ප‍්‍රියංගනි
33 නි/65236 මේජර් ඒපිඩි   වික‍්‍රමරත්න සේනානි වික‍්‍රමරත්න
34 සෙ/15880 සැරයන් පීඒ චන්දන හේමන්ත   ඩීආර් සුභාෂනි තිලකරත්න
35 සෙ/3එප්01797 ලාකෝ පි කරුණාදාස        ලක්‍ෂිකා දමයන්ති
36 EE 0096 බ:නැ: ඒකේ දංගල්ල             නිලානි ප‍්‍රියදර්ශනි
37 XS 5521 බ:නැ: ඩිඒපි දසනායක           ඊපි පුෂ්පා කුමාරි
38 සෙ/453776 බනි 11  ඩබ්ආර් මංචනායක          ඩබ්ආර් ලසන්ති කුමාරි 
39 සෙ/75730 ලාකෝ  ඒජි විජේසිංහ           අයිඑමිඑස් විජේසිංහ
40 සෙ/100484 සැරයන් ආර්ටිසි ධර්මප්‍රිය     කේකේටී නිල්මිණි පීරිස්
41 සෙ/400433 සැරයන් පීජි සෙනරත් බංඩාර  කේජී වන්ද්‍රානි
42 සෙ/77159 ලාකෝ  එමිපි නිමල්සිරි          ආර්ශානිකා කුමාරි
43 EE 27056   සූ :නි පිඩබ්එස් කුමාර             එචිිජිපිකේ මැණිකේ
44 VA 3195  ප‍්‍ර:සු:නි   කේආර් මංගල             එන්ඩබ්කේ අමිතා නන්දනි
45 සෙ/421336 සැරයන්  එස්එන්එම් සරත් බංඩාර      ආර්එම් ඉනෝකා ප්‍රියංගනි
46 සෙ/195841  ලාකෝ  ඩිපිටි බංඩාර              එස්එමි මානේලි උදයසිරි කුමාරි
47 සෙ/75943 බනි 1  එචිඑචිආර්   චන්ද්‍රතිලක ආර්ඒ රෝහිණි නන්දිකා
48 සෙ/75918 සැරයන් ඩබිඑමිජේ විජේසිංහ           එචිකේ ශි‍්‍රයානි පි‍්‍රයන්තා
49 සෙ/403167 සැරයන් එන් කාරියවසමි         ඩබිඑමිආර් සිතා ප‍්‍රනාන්දු
50 සෙ/13663 බනි 11 ඩිඑමිඒ ධනපාල             ඩිඑමිඩිඑචි කාංචනමාලා
51 7583 නා:ගු:භ විජේ ඉලේසිංහ සිඑස්ඩි සමරවික‍්‍රම 
52 සෙ/502126  ලාකෝ පිකේ ගමගේ               ඩබිඩබිඑමි පියංකා    
53 සෙ/360879 ලාකෝ  ඩබිඑමි චමින්ද               එමි සමන්මලි
54 සෙ/408163  කෝප‍්‍රල්  අයිඑමිවිසි ගුණසේකර          ජි නිල්මිණි
55 සෙ/306563  මා/සැරයන් ආර්එමිආර් බංඩාර          ඒඑන් රත්නායක
56 සෙ/503287 ලාකෝ ඩබිඒ ගැමුණු               ඒජිජිඑස් ශිරන්ති
57 සෙ/400199 බනි 11 ඊඑමිසරත් බංඩාර       ඩිබි ජයසිංහ
58 සෙ/54260 මා/සැරයන් බිඑචි සිරිල් මුනිපේ‍්‍රම   පිඑස් මැණිකේ
59 සෙ/354306 සැරයන් පිජේපි චන්ද්‍රරත්න         දිස්නා ප‍්‍රියංගනි
60 සෙ/366827  ලාකෝ එචිඑමි ජයරන්ත            එචිඑමි පුෂ්පා රෝහිණි 
61 36415 පො:කො ආර්එමි වික‍්‍රමසිංහ ඩබිඑමිපි සුදර්ශනි
62 සෙ/2ඩි00404 ව/සැරයන් ජේපි සුනිල්               සුමනා ජයවිර
63 සෙ/352969 ලාකෝ ටිජි සුනිල් කුමාර       ටිජිඑස් පුෂ්පා
64 සෙ/552536 කෝප‍්‍රල්  ටිඑචි අනුර ශාන්ත     ඒඑමි ශිමාලි සදිපා
65 සෙ/412480 ලාකෝ  එචිඒ සදරුවන්         රේණුකා හේ්වගේ
66 සෙ/235760  ලාකෝ එචිඒ රූපසිංහ        ශි‍්‍රයන්ති ලියනගේ
67 සෙ/15කි්‍යු01010  සාසෙ ඒඩි ප‍්‍රදිප් නිරෝෂන්  එචිපි පියංකා
68 සෙ/66562 සැරයන්  පිඑචිඑස්ජේ වික‍්‍රමසිංහ       පිඑචිඑස්ජේ වික‍්‍රමසිංහ
69 සෙ/76030 සැරයන්  කේ ජිනදාස කල්පගේ    බිජි ගුණවති
70 සෙ/500187  ලාකෝ   පිකේ සිල්වා             කාංචනා සිල්වා
71 සෙ/34858 ලාකෝ  වයිකේආර් ද සිල්වා          කාන්ද්‍යා නෙත්මිණි
72 සෙ/502640 ලාකෝ  පි දයාසේන පි සමන්ති කුමාරි
73 සෙ/44090 ව/සැරයන් ඩබිඩබ් හේමචන්ද‍්‍ර   ඒඩබි චන්ද‍්‍රනි
74 XS 6740 සුනි එචිඒකේ නිලසේන         රේණුකා විරසිංහ
75 සෙ/472656   එන්ඒ නානායකකාර               එචිඑමි ධර්මලතා
76 සෙ/32179  ලාකෝ ඒඩබ් කරුණාරත්න        ජේවි ගිතිකා
77 සෙ/69074 ලාකෝ  සිඒ   විජිත රෝහණ  සුජිවා
78 සෙ/24523 ලාකෝ එචිඩිසි එදිරිවිර         ඒජි ලලිතා
79 සෙ/351338 ලාකෝ කේඑමිඑස් කන්දවල          වයිඑස්පි සාගරිකා
80 සෙ/507182 ලාකෝ  ටිඑමිඒ තෙන්නකෝන්     ඩබිඩිඑස්ඩි තුෂාරා
81 සෙ/304768 ලාකෝ ටිඒඒ පි‍්‍රයන්ත           එස්ඒඒ නන්දනි
82 XS 21862 නා:නැ: ඒජිඑමිඒ ශාන්ත          ආර්ජේ කුමාරිි
83 18756 පො:සැ:  කේඑන්ඩබි  සේනාරත්න කේඑන්ඩබි සේනාරත්න
84 25151 පො:කො: ඩිඑමි  ගුරුසිංහ  එචිඑමි ස්වර්ණ කාන්ති
85 30060 පො:කො:  ආර්පී  පි‍්‍රයන්ත කේඩි ශ්‍යාමා දිපානි
86     එචිඒඑල්එස් සමරසිංහ එස්එමි ශ්‍යාමා ලක්මාලි 
87 62631 පො:කො: එස් කුමාර වයිඒ  ප‍්‍රියංකා කුමුදුනි
88     සුමිත් පි‍්‍රයදර්ශන ශි‍්‍රයානි සමන්මලි පියදාස
89 13698 පො:සැ: පිජිඑස්ඩිකේ  ධර්මදාස ඩබිඑන් අයිරාංගනි
90 34034 පො:සැ: එමිඑස්  උයද කුමාර විආර් චන්ද‍්‍රලතා රූපසිංහ
91 32570 පො:සැ:  එමිඒ  සුනිල් සිරිවර්ධන ඒජි රසිකා නාමලි
92 63837 පො:කො: එස්පි  සිසිර කුමාර එන්ඩි ශ්‍යාමලි පි‍්‍රයංගනි
93 54202 පො:කො:  ආර්ඩි සිසිර කුමාර පිඑල් අමිතා නිල්මිණි
94 60153 පො:සැ: කේඑමිසිබි රත්නායක කේඑමි පද්මලතා
95 788 පො:සැ:  ඩි   ජයවික‍්‍රම කේජි මංජුලා කාන්ති කුමාරි
96     ආර්එමිආර්සි සමරකෝන් බංඩාර ආර්එමි වසන්තා කුමාරි
97     එමිඒ රෝහණ ගුණවර්ධන එමිඒ රෝෂිකා ගුණවර්ධන
98 සෙ/2136  සාසෙ පිඑචි නිනසේන           කේවි කාන්තිලතා
99 සෙ/415446 සැරයන් ජේඑචි නිල් ජයසිංහ     කේඑල් කිර්තිසිංහ
100 XS 14945  නා:නැ: කේටි කුමාරසිංහ    එමිජි අනුෂා දිලුහානි

 

 

 

 

 

back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.