රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

ලංකා සතොසෙන් විරුසර කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා විශේෂ වාසි රැසක් ලඟදීම

2018 පෙබරවාරි මස 26 වන දින වෙළඳ හා වාණිජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමග සිදුකරන ලද සාකච්ඡාවේදී විරුසර කාඩ්පත් හිමියන් සඳහා ලංකා සතොස මගින් විශේෂ සහන රැසක් ලබා දීමට එකඟතාවය පල කර ඇත. 

 
 
back-top
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.