රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"විරුසර වරප්‍රසාද"

සුදු පරෙවියන්ට මුල්තැන දෙන්න

රණවිරු සේවා අධිකාරිය, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආපසු

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමි උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කළ රණවිරු දුවාදරුවන් උදෙසා එටිසලාට් ලංකා (පුද්) සමාගම වෙතින් නව රෑකියා අවස්ථා.

“සුදු පරවියන්ට මුල් තැන දෙන්න” යන තේමාව යටතේ විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමි උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කළ රණවිරු දුවාදරුවන් උදෙසා එටිසලාට් ලංකා (පුද්) සමාගම වෙතින් නව රෑකියා අවස්ථා ලබා දීමටද කටයුතු කෙරේ.

 

2018 සැප්තැම්බර් මස 03 වන දින සිට 07 වන දින දක්වා දිනයන් හි පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 2.00 දක්වා තෙවැනි මහල, එටිසලාට් ලංකා (පුද්) සමාගම, නො. 109 රොටුන්ද ගාර්ඩන්, කොළඹ 03 හිදි සමිමුක පරීක්ෂණ පැවැත්වේ.

 

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න : (+94) 723 700 943 (රොෂාන්)

 

 

 
blog

දුරකථන : +94 112 081 581
ජංගම : +94 703 688 788
ෆැක්ස් : +94 112 055 671
විද්‍යුත් තැපෑල : info@ranaviruseva.gov.lk

map

රණවිරු සේවා අධිකාරිය,
නො 449,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.