රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

உங்கள் பிணப்புகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய இணைப்பாளர் அதிகாரிகள்
துரித அழைப்பு இல : +94 112 081 581 / +94 703 688 788

விருசர சிறப்புரிமை

இவ்வட்டை " விருசர சிறப்புரிமை " என்று அறிமுப்படுத்துவற்கான காரணம் இப்பெயரின் அா்த்தத்திலுள்ள விசேட தன்மை தன்மையினாலாகும்.

மேலும் வாசிக்க

பதிவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்

விருசர சிறப்புரிமை அட்டையை பெற்றுக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் – உயிர்நீத்த அதிகாரி /ஏனைய வீரர்கள் (இராணுவம்/கடற்படை/பொலிஸ்/சிவில் பாதுகாப்பு படை)

விண்ணப்பப் படிவம் தரையிறக்கம் செய்தல்

செய்திகள்
முன் அரங்கு
ஆட்களின் எண்ணங்கள்

சமீபத்தியசெய்திகள்


தொனிப்  பொருட் பாடல்

பாடலை கேற்க

எங்கள் பணி

யுத்தத்தில் உயிர்நீத்த இராணுவம்/கடற்படை/வான்படை மற்றும் பொலிஸ்/சிவில் பாதுகாப்புப் படையின் அதிகாரிகள்/ஏனைய வீரர்களின் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் தீவிரவாத தாக்குதல்களினால் காயமடைந்து வலது குறைந்த நிலையிலுள்ள அலுவலர்கள் /ஏனைய வீரர்களின் அன்றாட

மேலும் வாசிக்க

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.