රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை, பாதுகாப்பு அரசு அமைச்சு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

இணைப்பாளர் அதிகாரிகள் பற்றிய விபரம்

இராணுவம்நிலைபெயர்ஆணையிடும் சேவைத்தலைமையகம் மாவட்டம்தொலைபேசி இல

இலங்கை இராணுவப் படை

லெப்டின்ன் கேர்னல் எம் கே எம் மாயாசிங்க (க.ரெ) பாதுகாப்பு சேவை தலை (யாழ்) யாழ்ப்பாணம் 0212229899, 0766907218
லெப்டின்ன் கேர்னல் எஸ் எ எல் ஐ ஐவன் (இ.கா) பாதுகாப்பு சேவை தலை (வவு) அனுராதபுரம், வவுனியா, மன்னார் 0243244028, 0765303706
லெப்டின்ன் கேர்னல் எஸ் எச் ரத்னாயக (இ.சி.ரெ) பாதுகாப்பு சேவை தலை (கிழக்கு) அம்பரை, மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை, பொலன்னறுவை 0273278909, 0765303515
லெப்டின்ன் கேர்னல் துசித சில்வா (இ.காலாட்படை) பாதுகாப்பு சேவை தலை (கிளநொச்சி) கிளிநொச்சி 0212283915, 0765303526
லெப்டின்ன் கேர்னல் ஒபேசேகர (இ.ச.ப) பாதுகாப்பு சேவை தலை (முல்லைத்தீவு) முல்லைத்தீவு 0113009768, 0765303819
லெப்டின்ன் கேர்னல் எச் எஸ் கருனாதிலக (இ.கா.துவக்கு படை) பாதுகாப்பு சேவை தலை (மேல்) கொழும்பு, புத்தளம், குருநாகல், கேகலை, கம்பஹா, களுத்தரை, இரத்தினபுரி, காலி, மாத்தரை 0112855357
லெப்டின்ன் கேர்னல் எச் டி வி ஜி வீரதுங்க (இ.ச.ப) பாதுகாப்பு சேவை தலை (மத்திய) கண்டி, நுவரெலிய, பதுளை, அம்பந்தோட்டை, மாத்தளை, மொனராகலை 0573580503, 0773558619
 
இலங்கை கடற்படை ரியர் அட்மிரால் டி ஈ சி ஜயகொடி கடற்படை தலைமையகம்  எல்லா மாவட்டமும் 0112212511
கொமடோர் எச் ஆர் பி குனவர்தன கடற்படை தலைமையகம்  எல்லா மாவட்டமும் 0112212512
 
இலங்கை கடற்படை எயார் வைஷ் மார்ஷல் கெ எஸ் ஆர் பெனான்டோ விமானப் படை எல்லா மாவட்டமும் 0772229011
குரூப் கெப்டன் அரோஸ் விதான விமானப் படை  எல்லா மாவட்டமும் 0772229064

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.