රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

எங்கள் பணி

யுத்தத்தில் உயிர்நீத்த இராணுவம்/கடற்படை/வான்படைமற்றும் பொலிஸ்/சிவில் பாதுகாப்புப் படையின் அதிகாரிகள்/ஏனைய வீரர்களின்நெறுங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் தீவிரவாத தாக்குதல்களினால் காயமடைந்து வலதுகுறைந்த நிலையிலுள்ள அதிகாரிகள்/ஏனைய வீரர்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்திசெய்து கொள்வதற்காக வழங்கப்படும் இந்த விருசர விசேட அட்டையை அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனத்தில் சமர்ப்பிக்கும் போது அவர்களுக்கும் உயிர்நீத்த அதிகாரி/ஏனைய அதிகாரியின் உறவுமுறை உறுதிசெய்த பின்னர் அவர்களுக்கு சமூகத்தில் உரிய கௌரவத்தை வழங்கி பொது சேவைகளின் போது முன்னுரிமையுடன் நிறைவேற்றிக் கொடுத்தல் இதன் நோக்கமாகும்.

எம்மைப் பற்றி

மூன்று தசாப்தத்திற்கும் அதிகமாக தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக நடைப்பெற்ற யுத்தம் 2009 ஆம் ஆண்டு வைகாசி மாதம் 19ஆம் திகதி நிறைவு பெற்றது. அதற்காக ஊக்கமளித்த இராணுவம், கடற்படை, வான்படை, பொலிஸ் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புச் சேவை உறுப்பினர்கள் தமது உயிர் மற்றும் உடல் உறுப்புக்களை நாட்டுக்காக தியாகம் செய்து யுத்தத்தை நிறைவு செய்வதற்கு பெறும் பங்களிப்பை வழங்கினார்கள். தற்போதைய இலங்கையின் சமாதானம் மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் உண்மையான வாரிசுகள் மேல் குறிப்பிட்டபாது காப்புப்படைகளின் வீரர்களேயாவர். அவர்களின் உயிர் தியாகங்களினால் செய்த அர்ப்பணிப் பைநன்றிமறவாத நாம் கெளரவப்படுத்து வதுகட்டாயக் கடமையாகும்.

 தற்போது இலங்கையில் பலவகையான அரச, தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசசார் பற்றநிறுவனங்கள் யுத்தத்தில் உயிர்நீத்த, காணாமல் போன மற்றும் வலது குறைந்த நிலையில் ஓய்வுபெற்ற வீரர்களின் நலன்புரி நடவடிக்கைகளுக்காக பல்வேறுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைமுறைப்படுத்துகின்றனர். ஆயினும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடுகளினால் பலசிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. பலசந்தர்ப்பங்களில் நலன்புரி நடவடிக்கைக்கான பிரதிபலன்களை வழங்கும் போது ஏற்படுகின்ற தூரநிலை காரணமாக கிடைக்கப்பெறுகின்ற நன்மைகள் குறிப்பட்டவர்களுக்கு சரியான முறையில் உரிய நேரத்திற்கு கிடைக்கப் பெறாமல் போகின்றது. சில நன்மைகள் ஒருவருக்கு மாத்திரம் அல்லது சிலரிடையேமாத்திரம் பகிரப்படுவதன் மூலம் வெளிப்படைத்தன்மை அற்றுப் போகின்றது. அதனால் வீரர்களின் நலன்புரி பிரதி பலன்களை சரியான முறையில் வழங்கு வதற்கு கட்டுப் படுத்தப்பட்ட ஓர் ஏற்பாட்டை நிறுவுதல் தற்போதைய தேவைப்பாடாக உள்ளது.

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.