රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

நிகழ்வு செய்திகள்

“வெள்ளை புறாக்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குங்க” என்ற கருப்பொருளின் கீழ் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ருவன் விஜேவர்தன அவருடைய கோட்பாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக தாய் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கு போரில் உயிர் இலந்த,

பாதுகாப்பு அமைச்சரின் கருத்துக்கு கீழ் ரணவிரு அதிகாரசபை, முப்படை, காவல்துரை மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புத் துறை உட்பட இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் தனியார் நிருவனங்கள் இனைந்து முடக்கப்பட்டுள்ள வீர்ர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் நன்மைகள் மேலும் பலபடுத்த உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.இதுக்காக வெளி நிறுவனங்களுக்கு ரணவிரு அதிகாரசபையின் நன்றியை வழங்பட்டமை குறிப்பிடதக்கது.

விருசர அட்டைகள் வழங்கல் இரண்டாவது கட்டத்தின் கீழ் 1983 ஆன்டு முதல் 2009 ஆன்டு வரை போர் காலத்தில் முப்படைகள்,காவல்துறை மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புப் படையின் சேற்ந்து 20 ஆன்டு மற்றும் 22 ஆன்டு சேவை காலம் அடைந்து ஓய்வுபெற்ற வீர்ர்களுக்கு மற்றும் சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் வீர்ர்களுக்கு நன்றியினை காட்டும் வகையில் குறித்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

திரு பாதுகாப்பு அமைச்சரின் கருத்துக்கு கீழ் அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சரின் ஆசீர்வாதத்தின் நாட்டில் ஒருமைப்பாடுக்காக உயிரிழந்த மற்றும் முடக்கப்பட்ட ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை, போலீஸ் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புத் துறை உறுப்பினர்களின் மற்றும் அவர்களின் நெருங்கிய உறவினர்களின் பொதுநல அதிகரித்தல் மற்றும் நன்மைகள் ஒழுங்காக நடத்தலுக்காக வீரர்களின் சிறப்பு அட்டை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.குறித்த அட்டவனை பெற்றவர்களுக்கு இதுவரை சிறப்புச் சலுகைகள் வழங்கியுள்ளன.

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாவது கட்டம் கொழும்பு, அனுராதபுரம், குருநாகல், இரத்தினபுரி, அம்பேபுச,பனாகொட, ஹம்பாந்தோட்டை ஆகிய மேலும் எழு இடங்களில் இடம்பெற்றது.

படை வீரர்களுக்கும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள நன்மைகளுக்கு மேலதிகமாக சுகாதார போசனை மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சும் புகையிரதங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சும் மேலும் சில விசேட வசதிகளை வழங்க தீர்மானித்துள்ளன.

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் நான்காவது கட்டம் வைபவ ரீதியாக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவின் பங்கேற்புடன் 2016 மார்ச் 11ம் திகதி குருவிட்ட இரத்னபுரி ஜெமுனு இராணுவ தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாவது கட்டம் வைபவ ரீதியாக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவின் பங்கேற்புடன் 2016 பெப்ரவரி 27ம் திகதி சாலியபுர கஜபா படையணியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

போர் வீரர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாவது கட்டம் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவின் பங்கேற்புடன் 2016 ஏப்பிரல் 30ம் திகதி மாகம்புர சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இந்த நிகழ்வின்போது 642 இராணுவ வீரர், 184 கடற்படை வீரர், 91 விமானப்படை வீரர், 67 பொலிசார் மற்றும் 8 சிவில் பாதுகாப்பு படைவீரர்கள் உள்ளிட்ட 1002 யுத்த வீரர்கள் அட்டையை பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

2016 ஏப்பிரல் 8ம் திகதி பங்கொட இலங்கை வெளிச்ச காலாட்படை றெஜிமென்ட் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற வைபவத்தில் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தன மேல் மாகாணத்தில் உள்ள விருசற பயனாளிகளுக்கு “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை விநியோகித்தார்.

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையின் முன்னேற்றம் தொடர்பிலான மதிப்பீட்டு கூட்டம் அமைச்சின் வளாகத்தில் 2016 மார்ச் 30ம் திகதி பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் திரு.ஏ.பி.ஜி.கித்திஸ்ரீ தலைமையில் இடம்பெற்றது.

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டை கட்டம்-II இன் கீழ் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவினால் 2016 மார்ச் 23ம் திகதி புதன்கிழமை அம்பேபுசவில் உள்ள இலங்கை சிங்க றெஜிமென்ட் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற வைபவத்தில் வைத்து “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டை போர் வீரர்களுக்கு வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையின் முன்னேற்றம் தொடர்பிலான மதிப்பீட்டு கூட்டம் அமைச்சின் வளாகத்தில் 2016 மார்ச் 9ம் திகதி பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் திரு.ஏ.பி.ஜி.கித்திஸ்ரீ தலைமையில் இடம்பெற்றது.

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாம் கட்டம் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவின் பங்கேற்புடன் 2016 மார்ச் 1ம் திகதி குருநாகல் விஜயபாகு காலாட்படையணியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் போர் வீரர்களின்,பிள்ளைகளுக்கும் நன்மையளிக்கும் வகையில் 50000/- ரூபா பெறுமதியான 100 உதவித்தொகைகளை வழங்கும் நிகழ்வும் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் பங்கேற்புடன் 2016 ஜனவரி 25ம் திகதி அலரிமாளிகையில் இடம்பெற்றது.

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.