රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையின் அங்குரார்ப்பணம்

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் போர் வீரர்களின்,பிள்ளைகளுக்கும் நன்மையளிக்கும் வகையில்  50000/- ரூபா பெறுமதியான 100 உதவித்தொகைகளை வழங்கும் நிகழ்வும் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் பங்கேற்புடன் 2016 ஜனவரி 25ம் திகதி அலரிமாளிகையில் இடம்பெற்றது.

போர் வீரர்கள் மேற்கொண்ட  பாரிய தியாகத்துக்கு அங்கீகாரமும் முன்னுரிமையும் வழங்கும் முகமாக மருத்துவம்,உணவு மற்றும் குடிபானம்,போக்குவரத்து,கடன்,கல்வி உள்ளிட்ட 45 ற்கும் மேற்பட்ட அரச மற்றும் தனியார் துறைகளில் பலவிதமான சலுகைகளை விருசற சிறப்புரிமை அட்டை வழங்குகிறது.

கட்டம் I இன் கீழ் இறந்த மற்றும் அங்கவீனமுற்ற 300000 படையினரின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு உதவியும். யுத்தத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களை சேர்ந்த 50 சிங்கள,தமிழ்,முஸ்லீம் பிள்ளைகளுக்கான 50 உதவித்தொகைகளும் போர் வீரர்களின் பிள்ளைகளுக்கான 50 உதவித்தொகைகளும் வழங்கப்பட்டது.

பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தன,முப்படை தளபதிகள்,அங்கவீனமுற்ற படை வீரர்கள் இவ் வைபவத்தில் பங்கேற்றனர்.

 

 
 
back-top
blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.