රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாவது கட்டம் சாலியபுரவில் இடம்பெற்றது.

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாவது கட்டம் வைபவ ரீதியாக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவின் பங்கேற்புடன் 2016 பெப்ரவரி 27ம் திகதி சாலியபுர கஜபா படையணியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

இந்நிகழ்வின்போது பாதிக்கப்பட்ட போர் வீரர்களுக்கும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் 1135 சிறப்புரிமை அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன. மரணமடைந்த போர் வீரர்களின் 182 குடும்ப உறுப்பினர்களும் 951 அங்கவீனமுற்ற போர் வீரர்களும் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவிடமிருந்து சிறப்புரிமை அட்டைகளை பெற்றுக்கொண்டனர்.

இந்நிகழ்வில் ரணவிரு சேவா அதிகார சபையின் தலைவர் திருமதி.அனோமா பொன்சேகா, பிரதம பாதுகாப்பு பிரதானி மேஜர் ஜெனரல் மகிந்த பீரிஸ்,வட மத்திய மாகாண கடற்படை தளபதி ரியல் அட்மிரல் குணவர்த்தன மற்றும் முப்படைகளையும் சேர்ந்த பெரும் எண்ணிக்கையான உத்தியோகத்தர்களும் பங்குபற்றினார்கள்.

 

 

 
 
back-top
blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.