රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் நான்காவது கட்டம் குருவிட்டவில் இடம்பெற்றது.

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் நான்காவது  கட்டம் வைபவ ரீதியாக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவின் பங்கேற்புடன் 2016 மார்ச் 11ம் திகதி குருவிட்ட இரத்னபுரி ஜெமுனு இராணுவ தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

இந்த நிகழ்வின்போது இரத்தினபுரி,மொனராகலை,கேகாலை பிரதேசங்களை சேர்ந்த  2951 இராணுவ வீரர், 150 கடற்படை வீரர், 25 விமானப்படை வீரர், 39 பொலிசார் மற்றும் 5 சிவில் பாதுகாப்பு படைவீரர்கள் உள்ளிட்ட மனிதநேய  நடவடிக்கைகளில் பாதிக்கப்பட்ட 3170 யுத்த வீரர்களின் குடும்பத்தவர்கள்  பயனடைந்தார்கள்.

இந்நிகழ்வில் ரணவிரு சேவா அதிகார சபையின் தலைவர் திருமதி.அனோமா பொன்சேகா, பிரதம பாதுகாப்பு பிரதானி மேஜர் ஜெனரல் மிலிந்த பீரிஸ்,வட மத்திய மாகாண கடற்படை தளபதி ரியல் அட்மிரல் குணவர்த்தன மற்றும் முப்படைகளையும் சேர்ந்த பெரும் எண்ணிக்கையான உத்தியோகத்தர்களும் பங்குபற்றினார்கள்.

 

 

 
 
back-top
blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.