රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

போர் வீரர்களுக்கு “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் நிகழ்வு குருநாகல் விஜயபாகு காலாட்படையணியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது( கட்டம் II இன் கீழ்

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாம் கட்டம் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவின் பங்கேற்புடன் 2016 மார்ச் 1ம் திகதி குருநாகல் விஜயபாகு காலாட்படையணியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது.

பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் எந்திரி.கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி, பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் திரு.ஏ.பி.ஜி.கித்திஸ்ரீ ஆகியோரும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றார்கள்.

இரண்டாவது கட்டத்தின் கீழ் நாடுபூராவும் பல்வேறு கட்டங்களில் இடம்பெற்ற “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை விநியோகிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் மொத்தமாக 13000 அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டன.  இவற்றில் இன்றைய நிகழ்வின்போது 687 இராணுவ வீரர், 126 கடற்படை வீரர், 39 விமானப்படை வீரர், 2 சிவில் பாதுகாப்பு படைவீரர்கள் உள்ளிட்ட 893 பேர் விருசற அட்டையை பெற்றுக் கொண்டார்கள்.

இந்நிகழ்வில் அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் குணவர்த்தன உரையாற்றுகையில் “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது பாரிய தியாகத்தை புரிந்த காணாமல்போன மற்றும் அங்கவீனமுற்ற படைவீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிமையையும் நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொடுப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது. மேலும் போர் வீரர்களுக்கு நன்மை அளிப்பதற்காக  ரணவிரு சேவா அதிகார சபைக்கு 2016 ம் ஆண்டு 500 மில்லியன் ரூபா அண்ணளவாக ஒதுக்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.

நாட்டில்  சமாதானத்தை உருவாகுவதற்காக பாரிய தியாகங்களை வழங்கிய போர் வீரர்களுக்கும் அவர்களுடைய் குடும்பத்தவர்களுக்கும் உதவிகளை வழங்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமையாகும் என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதி தேசிய பாதுகாப்புக்கும்,போர் வீரர்களின் நலன்புரிக்கும் எப்போதும் முன்னுரிமை வழங்க அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்நிகழ்வில் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் எந்திரி.கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி நாட்டுக்ககாக தியாகம் புரிந்த போர் வீரர்களின் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் உரையாற்றினார்.

ரணவிரு சேவா அதிகார சபையின் தலைவர்,கடற்படைத் தளபதி,விமானப்படை தளபதி,பாதுகாப்பு அமைச்சின் சிரேஸ்ட அலுவலர்கள்,முப்படை உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் போர் வீரர்களது குடும்பத்தினர் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர்.

 

 

 
 
back-top
blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.