රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையின் முன்னேற்றம் தொடர்பிலான கூட்டம்

“விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையின் முன்னேற்றம் தொடர்பிலான மதிப்பீட்டு கூட்டம் அமைச்சின் வளாகத்தில் 2016 மார்ச் 9ம் திகதி பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் திரு.ஏ.பி.ஜி.கித்திஸ்ரீ தலைமையில் இடம்பெற்றது.

இந்த அமர்வின் போது “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையின் தற்போதைய முன்னேற்றம் பயனாளிகளுக்கான  எதிர்கால விநியோகத்திற்கான ஏற்பாடுகள்  தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது.

ரணவிரு சேவா அதிகார சபையின் தலைவர், ,பாதுகாப்பு அமைச்சின் சிரேஸ்ட அலுவலர்கள்,முப்படை உத்தியோகத்தர்கள்,முப்படையினர்,பொலிசார்,சி.பா.பி மற்றும் ரணவிரு சேவா பிரதிநிதிகள்   இந்தக் கூட்டத்தில்  பங்கேற்றனர்.

 

 

 
 
back-top
blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.