රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

ராஜாங்க அமைச்சரால் தொடங்கப்பட்ட “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டை கட்டம்-II

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டை கட்டம்-II இன் கீழ் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவினால் 2016 மார்ச் 23ம் திகதி புதன்கிழமை அம்பேபுசவில் உள்ள இலங்கை சிங்க றெஜிமென்ட் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற வைபவத்தில் வைத்து “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டை போர் வீரர்களுக்கு வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் திரு.ஏ.பி.ஜி.கித்திஸ்ரீயும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றார். நிகழ்வின்போது 1387 இராணுவ வீரர், 100 கடற்படை வீரர், 102 விமானப்படை வீரர், 31 பொலிசார், 5 சிவில் பாதுகாப்பு படைவீரர்கள் உள்ளிட்ட 1625 பயனாளிகள்  விருசற அட்டையை பெற்றுக் கொண்டார்கள்.

இந்நிகழ்வில் அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் குணவர்த்தன உரையாற்றுகையில் “விருசற”  அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது அரசியல் இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக அறிமுகம் செய்யப்படவில்லை  தாய் நாட்டுக்காக தம்முடைய உயிரையும்,உறுப்புக்களையும் தியாகம் செய்த போர் வீரர்களை கௌரவித்து நன்மைகளை வழங்குவதற்காகவே இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் ஜனாதிபதிக்கோ, பிரதமருக்கோ தமக்கோ நாட்டின் இறையான்மையை பாதுகாக்க யுத்தம் புரிந்த எந்தவொரு படைவீரரையும் கைது செய்யும் எண்ணம் கிடையாது. ஒவ்வொருவரும் நாட்டின் சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். யாராயினும்  சட்டத்தை மீறுவார்கள் ஆயின் அவர்களுடைய தரத்தை கருத்தில் கொள்ளது அவர்கள் தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்படவேண்டும் என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டை கட்டம்-II இன் கீழ் மொத்தமாக 13000 சிறப்புரிமை அட்டைகள் போர் வீரர் பயனாளிகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரணவிரு சேவா அதிகார சபையின் தலைவர், கடற்படைத் தளபதி, விமானப்படை தளபதி,பாதுகாப்பு அமைச்சின் சிரேஸ்ட அலுவலர்கள்,முப்படை உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பாரிய எண்ணிக்கையான போர் வீரர்களும் அவர்களது  குடும்பத்தினரும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர்.

 

 

 
 
back-top
blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.