රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

மேல் மாகாண பயனாளிகளுக்கு ராஜாங்க அமைச்சரால் “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டை கையளிக்கப்பட்டது

2016 ஏப்பிரல் 8ம் திகதி பங்கொட இலங்கை வெளிச்ச காலாட்படை றெஜிமென்ட் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற வைபவத்தில் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தன மேல் மாகாணத்தில் உள்ள விருசற பயனாளிகளுக்கு “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை விநியோகித்தார்.

விருசற சிறப்புரிமை அட்டை விநியோகத்தின் பிரதான நோக்கமானது “ வெண்புறாக்களுக்கு முன்னுரிமை” என்ற அடிப்படையில் தாய்நாட்டின் சமாதானத்தை பாதுகாக்க இடம்பெற்ற நடவடிக்கையின் போது தமது உயிரை தியாகம் செய்த, காணமல்போன, அங்கவீனமுற்ற  முப்படையினர்,பொலிசார்,சிவில் பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்த ஏறத்தாள 300,000 படையினரின் குடும்பத்தவர்களுக்கு நன்மைகளை பெற்றுக்கொடுப்பதாகும்.

இந்த நிகழ்வின்போது 1362 இராணுவ வீரர், 283 கடற்படை வீரர், 45 விமானப்படை வீரர், 24 பொலிசார் மற்றும் 10 சிவில் பாதுகாப்பு படைவீரர்கள் உள்ளிட்ட 1724  யுத்த வீரர்கள் அட்டையை பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் எந்திரி.கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி, பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் திரு.ஏ.பி.ஜி.கித்திஸ்ரீ ஆகியோரும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றார்கள்.

 

 

 
 
back-top
blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.