රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

ஹம்பாந்தோட்டையில் இடம்பெற்ற “விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் நிகழ்வு

போர் வீரர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாவது  கட்டம் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ.ருவான் விஜயவர்த்தனவின் பங்கேற்புடன் 2016 ஏப்பிரல்  30ம் திகதி மாகம்புர சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இந்த நிகழ்வின்போது 642 இராணுவ வீரர், 184 கடற்படை வீரர், 91 விமானப்படை வீரர், 67 பொலிசார் மற்றும் 8 சிவில் பாதுகாப்பு படைவீரர்கள் உள்ளிட்ட 1002  யுத்த வீரர்கள் அட்டையை பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ ருவான் விஜய வர்த்தன நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும் இறையாண்மைக்கு பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக போர் புரிந்த படையினர் மீது எத்தகைய நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட மாட்டாது என தெரிவித்தார்.   அவர் மேலும் கூறுகையில்  குறிப்பட்ட குழுவினர் ஊடகங்களை தீவிரமாக உபயோகித்து பிரிவினையை தூண்டி பொதுமக்களை தவறாக வழிப்படுத்துகிறார்கள். அதி மேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன நாட்டின் பாதுகாப்பை எதற்காகவும் விட்டுத்தர தயாராக இல்லை அனால் நல்லிணக்கத்தின் ஊடக பல்வேறுபட்ட இனக் குழுவினரிடையே காணப்படும் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதன் மூலமே நாட்டை அபிவிருத்திப் பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும்.

பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் எந்திரி.கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி, பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் திரு.ஏ.பி.ஜி.கித்திஸ்ரீ,கடற்படை தளபதி வைஸ்.அட்மிரல் ரவீந்திர விஜயகுணரட்ண, பிரதம பாதுகாப்பு பிரதானி மேஜர் ஜெனரல் மிலிந்த பீரிஸ்,விமானப்படை தளபதி எயார். வைஸ் மார்சல் ரணில் குருசிங்க, ரணவிரு சேவா அதிகார சபையின் தலைவர் திருமதி.அனோமா பொன்சேகா,கடற்படை பிரதானி ரியல் அட்மிரல் எரிக் ஜெயக்கொடி, தென் கடல் பகுதி தளபதி ரியல் அட்மிரல் நிமால் சரத்சேன, காலி மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை சிரேஸ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் திரு.சுமித் எதிரிசிங்க, சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் சிரேஸ்ட அலுவலகர் கேணல் டபுள்யு.எம்.கருணாபல , முப்படை உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பாரிய எண்ணிக்கையான போர் வீரர்களும் அவர்களது  குடும்பத்தினரும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர். கடற்படை கலாச்சார அணியினரின் நடன நிகழ்வு நிகழ்வை சிறப்பித்தது.

 

 

 
 
back-top
blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.