රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

விருசற சிறப்புரிமை அட்டைக்கு நன்மைகளை அதிகரிக்க மேலும் ஏழு நிறுவனங்கள் கைகோர்த்துள்ளன.

விருசற” சிறப்புரிமை அட்டையை வழங்கும் இரண்டாவது கட்டம் கொழும்பு, அனுராதபுரம், குருநாகல், இரத்தினபுரி, அம்பேபுச,பனாகொட, ஹம்பாந்தோட்டை ஆகிய மேலும் எழு இடங்களில் இடம்பெற்றது.

பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சரின் எண்ணக் கருவிற்கு அமைய  ரணவிரு சேவா அதிகாரசபை, முப்படையினர், பொலிசார் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு படையினரால்  நிகழ்ச்சித்திட்டம் செயற்படுத்தப்படுகிறது,  அங்கத்தவர்களுக்கு நன்மைகளை வழங்குவதை விரைவு படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள்  மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் கருவியாக செயற்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு ரணவிரு சேவா அதிகாரசபை தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

இதற்கமைய நன்மைகளை அதிகரிக்க பின்வரும் நிறுவனங்கள் ரணவிரு சேவா அதிகாரசபையுடன் புதிதாக கைகோர்த்துள்ளன.

குவாவி டெக்னோலோயிஸ்  லங்கா பிரைவேட் லிமிட்டெட்

யூனியன் வைத்தியசாலை

பன்னிப்பிட்டிய தனியார் வைத்தியசாலை

பார் டூவர்ஸ்

லிட்ரோ காஸ்

இன்டஸ்ரியல் டெக்னோலோயிஸ் இன்ஸ்ரியூட்

டிஎஸ்ஐ சம்சொன் குரூப்

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.