රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

அரசாங்க வைத்தியசாலைகளிலும் புகையிரதங்களிலும் விசேட வசதிகள்

படை வீரர்களுக்கும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள நன்மைகளுக்கு மேலதிகமாக சுகாதார போசனை மற்றும் சுதேச மருத்துவ  அமைச்சும் புகையிரதங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சும் மேலும் சில விசேட வசதிகளை வழங்க தீர்மானித்துள்ளன.

 2016 ஏப்பிரல் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளரது 2016/13/01 ம் இலக்க சுற்றறிக்கைக்கு அமைய ரச வைத்தியசாலைகளில் உள்ள வெளி நோயாளர் பிரிவு உட்பட அனைத்து கிளினிக்களிலும் சிசிச்சை பெறும்போது முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

மேலும் புகையிரதங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சர் கௌரவ.நிமால் சிறிபாலடி சில்வாவின் பணிப்புரைக்கு அமைய புகையிரதங்களில் பிரயாணம் செய்யும் அங்கவீனமுற்ற போர் வீரர்களுக்கு பயணச்சீட்டு கட்டணத்தில் அரைவாசி மாத்திரம் அறவிடப்படுவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

 

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.