රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

விருசர அட்டை உரிமையாளர்கள் இதுவரை பெற்ற சிறப்புச் சலுகைகள்

திரு பாதுகாப்பு அமைச்சரின் கருத்துக்கு கீழ் அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சரின் ஆசீர்வாதத்தின் நாட்டில் ஒருமைப்பாடுக்காக உயிரிழந்த மற்றும் முடக்கப்பட்ட ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை, போலீஸ் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புத் துறை உறுப்பினர்களின் மற்றும் அவர்களின் நெருங்கிய உறவினர்களின் பொதுநல அதிகரித்தல் மற்றும் நன்மைகள் ஒழுங்காக நடத்தலுக்காக வீரர்களின் சிறப்பு அட்டை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.குறித்த அட்டவனை பெற்றவர்களுக்கு இதுவரை சிறப்புச் சலுகைகள் வழங்கியுள்ளன.

விருசர அட்டை உரிமையாளர்கள் இதுவரை பெற்ற சிறப்புச் சலுகைகள் பின்வருமாறு கூறமுடியும்.01. சிலோன் கூல் ஸ்டோர்ஸ் மூலம் வீர்ர்களின் குழந்தைகளுக்காக அவர்களின் உயர்கல்வி நிறைவு செய்யும் வரை 50 உதவித்தொகைகளை வழங்குகின்றன02. வட மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் வசிக்கும் 50 தமிழ், முஸ்லிம் குழந்தைகளுக்காகவும் குறித்த உதவித்தொகைகளை வழங்குகின்றன.

 03. லிட்ரோ எரிவாயு நிறுவனம் மூலம் பல்கலைக்கழக வாய்ப்பு பெற்ற குழந்தைகளின் ஒருவருக்கு 50,000,00 மதிப்புள்ள பணம் வழங்குவதல்04. ஜூன் மாதம் 21ம் திகதி அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் தளமையில் பொலன்னறுவை ரஜரட கல்லூரில் நடைபெற்ற விருசர சிறப்புரிமை அட்டை விநியோகம் விழாவின் போது கொழும்பு மற்றும் களனி பல்கலைக்கழகங்களின் இரன்டு மானவர்களுக்கு ரூபா 50,000,00 பெருமதியான உதவித்தொகைகளை வழங்குவதல்.

 05. பிரிடிஸ் வே ஆங்கிலம் அகாடமி நிறுவனம் மூலம் வீர்ர்களின் குழந்தைகளுக்கு 23,000.00 பெருமதியான 200 பாடத்திட்டங்கள் வழங்குவதல் இது வரை 84 குழந்தைகள் குறித்த பாடத்திட்டத்துக்காக உதவித்தொகைகளை பெற்றுள்ளனர்.

 06. ගුகுருகே ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தினால் மிக அதிக வர்த்தக மதிப்புள்ள கம்பஹ பகுதியில் 06 கானிகள் வழங்குவதல்

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.