රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

Back

விருசர அட்டைகள் வழங்கல் இரண்டாவது கட்டம்

விருசர அட்டைகள் வழங்கல் இரண்டாவது கட்டத்தின் கீழ் 1983 ஆன்டு முதல் 2009 ஆன்டு வரை போர் காலத்தில் முப்படைகள்,காவல்துறை மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புப் படையின் சேற்ந்து 20 ஆன்டு மற்றும் 22 ஆன்டு சேவை காலம் அடைந்து ஓய்வுபெற்ற வீர்ர்களுக்கு மற்றும் சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் வீர்ர்களுக்கு நன்றியினை காட்டும் வகையில் குறித்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இரண்டாவது கட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அட்டைகள் பற்றி விளக்கம்

படைகள் அட்டைகள் எண்
இலங்கை இராணுவம் 200
இலங்கை கடற்படை 150
இலங்கை விமானப்படை 150
இலங்கை காவல்துறை 46
சிவில் பாதுகாப்புத் துறை 100
மொத்தம் 646

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.