රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின்

 

 

SLIIT is please to support and encourage the enrolment of students under the 'Virusara Privilege' Scheme, through preferential selection in our highly competitive enrolment process.

SLIIT will grant a special 10% discount for students eligible for enrolment the 'Virusara Privilege' Scheme for the Bachelor of Business Administration (BBA) Honors Degree Progarmme.

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.