රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

ACBT கல்வி நிறுவனத்தின்

 

 

முதல் கல்வி அரைவருடத்திற்காக மாணவர்களுக்கு புலமைபரிசில் வழங்குவதோடு, அவ் அரைவருடத்தில் மதிக்கத்தக்க (85% சராசரியை விட அதிக மதிப்பெண்களுடன்) பூர்த்தி செய்யும் மாணவர்களுக்கு 30% சலுகை கட்டணத்துடன் புலமைபரிசில் அடுத்து வரும் ஒரு அரைவருடத்திற்கு மாத்திரம் வழங்கப்படும்.

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.