රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை, பாதுகாப்பு அரசு அமைச்சு மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

பீப்பிள்ஸ் லீசிங் அன்ட் ஃபினான்ஸ் பி.எல்.சி.யின்

 

 

நிறுவனம்

விசேட சலுகைகள் மற்றும் நன்மைகள்

பீப்பிள்ஸ் லீசிங்அன்ட் ஃபினான்ஸ் பி.எல்.சி. நிறுவனம்

மோட்டார் வாகன நிதி குத்தகை வசதிகளுக்கான சிறப்புசலுகை வட்டி விகிதங்கள்.

பீப்பிள்ஸ் மைக்ரோஃபினான்ஸ் லிமிடெட்

சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முனைவோர்தம் தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கு அல்லது ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான பணத்திற்காக ரூ. 10,000.00 இருந்து ரூ. 500,000.00 வரை கடன் வசதி.

பீப்பிள்ஸ் காப்புறுதி நிறுவனம்

பீப்பிள்ஸ் லீசிங்அன்ட் ஃபினான்ஸ் பி.எல்.சி. நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் விசேட வாகன காப்புறுதி மறையாகும். சிறப்புரிமை அட்டைவைத்திருப்பவர்களுக்கான உரிமைகள் மற்றும் காப்புறுதி கொடுப்பனவுகள் பெரும் சந்தர்ப்பங்களில் விரைவான சேவையை பெறல்.

பீப்பிள்ஸ் லீசிங் வாகன மேலான்மை சேவை

சலுகை அடிப்படையில் வாகனம் வாடகைக்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பு.

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.