රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

රාජ්‍ය ඔසුසල

විස්තර සදහා අමතන්න : සරත් ලියනගේ මහතා

ක්‍ෂණික ඇමතුම් : +94 112 320 356 / +94 112 320 359 

 

 

රාජ්‍ය ඔසුසල වලින් ප්‍රමාදයකින් තොරව  ප්‍රමුඛත්වය මත ඖෂධ නිකුත් කිරීම.

රාජ්‍ය ඔසුසල වලින් විශේෂ කාඩ් හිමියන් සඳහා 5% ක වට්ටමක් .

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.