රණවිරු සේවා අධිකාරිය

"விருசர சிறப்புரிமை"

சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு

போர்வீர சேவைகள் அதிகார சபை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சு

மொபிடெல்

 

 

"சுது பரவியன்ட முல்தென தெமு" விஷேட பணித்தொகுப்பு கட்டணம் பெறுத்தல்.

டொன்கள் மற்றும் 4G ரவுடர் கொள்வனவு செய்யும் விஷேட கழிவு.

 

blog

தொலைபேசி : +94 112 081 581
தொலைபேசி : +94 703 688 788
தொலைநகல் : +94 112 055 671
மின்னஞ்சல் : info@ranaviruseva.gov.lk

map

போர்வீர சேவைகள் அதிகாரிசபபை,
இல.449,
காலி வீதி,
கொழும்பு 03.